Wednesday, 16 November 2011

KONSEP DAN DASAR SERTA PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS

PENGENALAN

Pendidikan peringkat rendah ialah pendidikan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani selaras dengan falsafah pendidikan negara.  Penguasaan kemahiran asas membaca dan  menulis (2M) perlu dikuasai di peringkat awal bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimba ilmu pengetahuan. Justeru, Program Pemulihan Khas mengutamakan prinsip ‘Menyelesaikan masalah seawal mungkin’ supaya tidak menjadi kronik berterusan hingga ke tahap 2 atau peringkat persekolahan menengah rendah.

Perbezaan minat, pengalaman, bakat, dan gaya belajar individu mengakibatkan mereka lebih lambat atau ‘terkebelakang’ dalam menguasai kemahiran berbanding rakan sebaya. Sekiranya mereka tidak diberi ’pendidikan perlu’, potensi mereka akan tenggelam.  Justeru, Program Pemulihan Khas dapat mengenalpasti keperluan-keperluan murid berpencapaian rendah.


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,  emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

LATAR BELAKANG

1967 – Kementerian Pelajaran telah melaksanakan program pemulihan dengan menggunakan strategi “ Withdrawal System….”

1975 – Pusat Perkembangan Kurikulum menjalankan projek percubaan “ Pendidikan Imbuhan “ bagi Tahap 1 (Tahun 1 hingga Tahun 3 ) dengan menggunakan strategi di mana pemulihan dijalankan oleh guru kelas/ guru mata pelajaran.

1994 – Program Khidmat Guru Pendamping bagi meningkatkan aktiviti pengayaan dan pemulihan dalam kelas KBSR.

1999 – Program jangka pendek (INTERVENSI 3M ) diperkenalkan khas untuk murid tahun 4 di sekolah rendah dan Tingkatan 1/ peralihan. Instrumen IPCH digunakan bagi menilai pencapaian kemahiran asas 3 M. Program bermula 1999 hingga 2002.

2000 – Program IPP3M dilancarkan iaitu program jangka panjang bagi mengatasi penguasaan kemahiran asas 3 M bagi murid tahap 1 di sekolah rendah ( Tahun 1 hingga Tahun 3 ).  Program IPP3M dilancarkan bersama satu pendekatan P&P secara 
“Pelbagai Kecerdasan “ ( Multiple Intelligences).

2006 – IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M ) yang menekankan kepada Bahasa Melayu – membaca dan menulis dibina. 


KONSEP


·      Dalam proses Pendidikan , Pendidikan Pemulihan Khas ialah :

  “  Satu perkhidmatan yang diadakan khusus untuk murid –murid yang menghadapi      kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca, menulis dan mengira sebagai asas menjadi Fokus Kurikulum Baru Sekolah  Rendah” .


TAKRIFAN

AE Tanseley dan R. Culliford

“ kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa, ”

M. F . Clough

“ kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang daya taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara yang agak abstrak. ”


Sharifah Rahman Ali

“ kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi , yang sederhana dan di bawah paras sederhana . Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang lemah (mentally retarded).”


DASAR

Mengikut Laporan Jawatankuasa Kabinet Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan 1997.
( PERAKUAN 5)

“  Adalah diperlukan supaya perkara-perkara yang berkaitan dengan langkah mengadakan pengajaran pemulihan selepas daripada Ujian Rujukan Kriteria dijalankan, diteliti dan diperbaiki.  Antara lain perkara-perkara tersebut termasuklah mendalami kaedah dan pengajaran, bahan-bahan yang kecil, peruntu  kan bagi mengendalikan pengajaran pemulihan serta penggunaan bahan-bahan tertentu.”


OBJEKTIF

  • Membantu murid-murid mengatasi masalah pembelajaran dalam menguasai kemahiran asas -  membaca, menulis dan mengira.

  • Membantu murid-murid mengubah sikap negatif dan tingkah laku yang menjejaskan proses pembelajaran dan memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan diri dan sikap  positif terhadap pembelajaran.


DASAR PELAKSANAAN

Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran .
(yang masih digunapakai)

1:         Surat Pekeliling Bahagian Sekolah-sekolah KPM. Bil. KP(BS)8594/Jld.11/(32)bth.  
22.Jan. 1985. (Guru Khas Pendidikan Pemulihan)

2:         Surat Pekeliling Bahagian Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8502/5/PK/Jld.V(26) 
             bth.28.Jan.1986. (Kelas Khas Pemulihan Di Sekolah Rendah)

3:         Surat Pekeliling Bahagian Sekolah-sekolah KPM. Bil.KP(BS)8502/PK/Jld. V(29)
bth.17.Mac.1986 (Pengawasan dan Penyeliaan Program pemulihan)

4:         Surat Pekeliling Bahagian Sekolah-sekolah KPM.Bil.KP(BS)8502/5/PK/Jld.V (34)
bth.30.Jun.1989. (Guru Khas Pemulihan Dan Penubuhan Kelas Khas Pemulihan Di Sekolah  Rendah)

PERJAWATAN GURU PEMULIHAN KHAS DI SEKOLAH RENDAH
1.    Semua sekolah rendah kecuali sekolah kecil ( under enrolment ) diperuntukan satu (1) perjawatan Guru Pemulihan Khas.
2.    Peruntukan Guru Pemulihan Khas tidak termasuk dalam perkiraan peruntukan guru asas ( n x 1.5 ).
3.    Guru Pemulihan Khas tidak terlibat sebagai guru pengganti kepada guru asas atau sebagai guru kelas.
4.    Guru Pemulihan Khas berkhidmat sepenuh masa melaksanakan program pendidikan pemulihan.
5.    Penutupan Kelas Pemulihan atau Pemberhentian program pendidikan pemulihan perlu mendapat kelulusan bertulis daripada Pengarah pendidikan Negeri.


PERUNTUKAN BANTUAN PELAJARAN TAHUNAN

1 .  Di bawah “  Bantuan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling “
      (Pekeliling Kewangan Bil:2/91 – KP1573/17/jld.8(78)bth.11 Feb.1991).
      Bertujuan untuk bimbingan pendidikan bagi membolehkan kanak-kanak menerima
      pendidikan yang sesuai dengan bakat, tahap kecerdasan dan kebolehannya.

2 . Di bawah bantuan Pelajaran Perkapita (PCG) bagi Matapelajaran wajib.


JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS
     
Sekolah perlu mewujudkan satu jawatankuasa pemulihan khas yang dipengerusikan oleh Guru Besar dan dianggotai oleh Guru Pemulihan Khas, Guru Kelas, Guru    matapelajaran dan penyelaras pusat sumber serta guru-guru yang berkaitan bagi memastikan Program Pemulihan Khas dapat dilaksanakan dengan berkesan. 

KEMUDAHAN FIZIKAL

Sebuah bilik khas perlu disediakan bagi menjalankan Program Pemulihan Khas. Kemudahan bilik darjah untuk program pemulihan adalah berdasarkan pendekatan
berikut:
               
v  Sekolah-sekolah yang dibekalkan dengan kemudahan sebuah bilik darjah      “ 3 bay “ Khusus untuk Kelas Pemulihan seperti dalam pelan asal dan surat penyerahan bangunan perlu dikekalkan sebagai “ Kelas Pemulihan Khas “
      
v  Jika tiada kemudahan seperti di atas hendaklah mengusahakan ruang sekurang-kurangnya 2 bay atau keluasan 2/3 keluasan bilik darjah biasa.

1 comment:

  1. Salam..Saya dah follow blog cikgu...sudilah kiranya join blog saya pula http://mahanizaira99.blogspot.com/

    ReplyDelete